Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Vznik kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva v písemné formě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které jsou připojeny ke kupní smlouvě nebo jsou stranám známy na webové stránce: http://www.asintegrated.cz/cs/o-nas/vseobecne-obchodni-podminky.
 2. Pokud součástí obchodní nabídky, smlouvy či dodávky je překládán katalogový list, návod nebo doporučení pak podle mezinárodních zvyklostí je český a anglický jazyk považován za rovnocenný. 
 3. Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího. V pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena třetí den po odeslání, byla-li zasílána poštou nebo tentýž den, kdy byla zaslána faxem, mailem nebo elektronicky.
 4. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 8 dnů od doručení prodávajícímu. V této lhůtě je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího, jinak smlouva nevzniká.
 5. Jakékoliv změny v obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 8 denní lhůta pro akceptaci (toto se týká i potvrzení menšího než objednaného množství zboží).

II. Doprava zboží

 1. Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle přepravních zvyklostí IN TIME SPEDICE, spol. s.r.o., TNT Express Worldwide, spol. s r.o., TOPTRANS spol. s r.o. Cenu přepravy hradí kupující.
 2. Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.
 3. V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.

III. Dodání zboží

 1. Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu.
 2. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. dopravcem.
 3. Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.
 4. Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění.
 5. Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.

IV. Kupní cena

 1. Cena zboží se sjednává jako cena smluvní a rozumí se EXW AS-INTEGRATED s. r.o., nedohodnou-li se obě strany jinak.
 2. Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo sjednáním ceny v kupní smlouvě.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se kupující zavazuje prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání zaplatit odstupné ve výši skutečných nákladů, nejméně však 70% z ceny zboží bez DPH.   

V. Platební podmínky

 1. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu v návaznosti na dodací list a zašle ji e-mailem nebo poštou na adresu kupujícího, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží.
 2. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i číslo kupní smlouvy.
 3. Kupující je povinen uhradit fakturu do 14-dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 4. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.
 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v termínu sjednaném ve smlouvě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li uzavřena kupní smlouva v písemné formě, platí dlužník úroky z prodlení stanoveném právním předpisem (§ 1802 NOZ).

VI. Balení a značení zboží

 1. Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standardní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna atd.
 2. Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží dle zvyklostí AS-INTEGRATED s.r.o. .
 3. Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány.  K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH.

VII. Nabytí vlastnického práva

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetí.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost (§1915 NOZ).
 3. Způsob dodání zboží náleží prodávajícímu (§1926 NOZ).

VIII. Ochrana práv průmyslového a duševního vlastnictví.

 1. Výkresy, vzorky, normové listy, předlohy a , apod., které dodavateli předal odběratel a rovněž předměty zhotovené podle těchto pomůcek, není dodavatel oprávněn předat bez písemného souhlasu odběratele třetím osobám ani je použít k jiným než s odběratelem smluvně sjednaným účelům. Tyto pomůcky je nutno zajistit proti neoprávněnému přístupu nebo použití. Jestliže dodavatel poruší tato práva, může odběratel požadovat vydání výše uvedených předmětů a uplatnit další zákonná práva. Dodavatel nezpřístupní třetím osobám informace, které získal od odběratele, pokud tyto informace nejsou obecně známé nebo pokud se s nimi jinak seznámil právně přípustným způsobem. Pokud odběratel dal souhlas k předání zakázek třetím osobám, je nutno stejným způsobem písemně zavázat i tyto osoby.

 

IX. Užívací právo

1. Dodavatel poskytuje odběrateli nevýlučné, převoditelné, územně a časově neomezené právo k tomu, aby:

a) užíval nebo umožnil užívání elektronické dokumentace a software poskytnuté (dále označovaných společně jako „software“);

b) poskytoval sublicence k užívacímu právu spřízněným podnikům, dalším distributorům a koncovým zákazníkům, pokud jde o individuální software;

c) poskytoval spřízněným podnikům a dalším distributorům právo na licencování, koncovým zákazníkům pak poskytoval užívací právo;

d) zhotovoval buď sám, nebo prostřednictvím spřízněných podniků a dalších distributorů kopie softwaru pro účely instalace.

2. Odběratel, spřízněné podniky a další distributoři jsou navíc vedle práva poskytnutého v odstavci 1 oprávněni umožnit koncovým zákazníkům převod licencí k softwaru.

3. Všechny sublicence, které poskytne odběratel, musí zajišťovat přiměřenou ochranu práva duševního vlastnictví zhotovitele k softwaru tak, že se zde použijí stejná smluvní ustanovení, jakých používá odběratel k ochraně vlastního duševního vlastnictví.

4. Veškerý software vytvořený firmou AS-INTEGRATED s.r.o. je autorským vlastnictvím AS-INTEGRATED s.r.o. Rovněž licenční práva na software vytvořený firmou AS-INTEGRATED s.r.o. je vlastnictvím AS-INTEGRATED s.r.o. Poskytnutí licenčních nebo autorských práv je možné pouze vzájemnou písemnou dohodou.

X. Záruční podmínky

 1. Firma AS-INTEGRATED s.r.o. garantuje, že její komponenty nebo konstrukční celky jsou bez materiálových a výrobních vad po dobu 12 měsíců od data expedice zboží (záruka za jakost dle § 1919 NOZ). Záruka na jakost platí v případě, kdy výrobek je používán dle stanovených návodů, katalogový listů nebo obecně platných předpisů. Záruka za jakost je omezena jen na opravu nebo výměnu (u firmy AS-INTEGRATED s.r.o.) jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u firmy AS-INTEGRATED s.r.o.. Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady v reklamačním protokolu na internetové stránce www.asintegrated.cz/sites/default/files/download/reklamacni_protokol.pdf, dopravné placeno zákazníkem. Vadu lze vytknout do dvanácti měsíců od převzetí předmětu plnění (§ 1921 odst. 1 NOZ).
 2. AS-INTEGRATED s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození komponent nehodou, živelnou pohromou, násilím, neodbornou manipulací či nevhodnou instalací. Tato garance nebude platit pro komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí firmy AS-INTEGRATED s.r.o. došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití, neoprávněnému zásahu do výrobku, nebo jinému zneužití. Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s platnými normami ČSN, DIN, ISO a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení.  
 3. V žádném z případů citovaných v předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí.
 4. AS-INTEGRATED s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem, její odpovědnost je omezena hodnotou prodané komponenty nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude AS-INTEGRATED s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení,
 5. instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být komponenty firmy AS- INTEGRATED s.r.o. osazeny.
 6. AS-INTEGRATED s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných.
 7. Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku.
 8. Další ujednání se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady v reklamačním protokolu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil včetně zaslání reklamovaného výrobku na dodavatele AS- INTEGRATED s.r.o.. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 30-ti dnů od převzetí zboží.
 9. Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:

  - dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží

  - opravě této vady, jestliže je opravitelná

  - slevě kupní ceny

  - odstoupení od smlouvy

 10. Všechny dodávané komponenty nebo konstrukční celky firmy AS-INTEGRATED s.r.o. jsou kontrolovány a zkoušeny u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být u firmy AS-INTEGRATED s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti komponent firmy AS-INTEGRATED s.r.o. v aplikaci zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.

XI. Všeobecná a závěrečná ujednání

 1. V souladu s ust. § 1751 odst. 1 NOZ mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek
 2. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží AS-INTEGRATED s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky.
 3. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.