AS-INTEGRATED
kancelář pro komplexní automatizaci
Váš jazyk:
  • cs
  • de

kancelář pro komplexní automatizaci

Projekční dokumentace

Důvodů pro zpracování projekční dokumentace nejenom podle skutečného provedení je hned několik. Jedná se jak o legislativní, tak normativní a případně další souhrn argumentů, proč dbát na řádné zpracování technické dokumentace.

Pro stavby je hlavní (legislativní) argument obsažen v Zákoně č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu – §125:

  • po celou dobu trvání stavby je vlastník povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpov ídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení
  • pokud doku mentace stavby vůbec nebyla pořízena, nedochovala se nebo není v ná ležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby
  • při změně vlastnictví stavby odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby

Pro dodávané stroje, zařízení a systémy je hlavním (legislativním) argumentem zřejmě Zákon č. 22/2007 Sb. o technických požadavcích na výrobky a změny a doplnění některých zákonů. Z toho zákona plyne přímá povinnost dodržování souvisejících technických norem a udržování technické dokumentace.

Z pragmatického pohledu je dodržování technických norem v podstatě zajištěním minimální úrovně kvality technického řešení s ohledem na možné důsledky.

V neposlední řadě je řádně zpracovaná technická dokumentace také nepostradatelným podkladem pro revizní techniky a pro rozpočtování.

V rámci zpracování technické dokumentace poskytujeme následující služby:

  • překreslení stávajících podkladů elektroinstalace, hromosvodů,  ZTI, systémů MaR a automatizace do digitální podoby
  • zakreslení stávajícího stavu elektroinstalace, ZTI, hromosvodů, systémů MaR a automatizace
  • tisk a kompletace přepracované dokumentace
Eu